Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

blamecoco
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty
blamecoco
Stendhal w swej książce O miłości napisał: "Kochać to odczuwać rozkosz oglądając, dotykając, czując wszystkimi zmysłami, jak można najbliżej, istotę kochaną i obdarzającą nas miłością."
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
blamecoco
Nikt nie będzie mi mówił, jak mam żyć, bo nikt za mnie nie umrze.
Reposted fromfavourites favourites
0267 9495
Reposted fromAmericanlover Americanlover viastonerr stonerr
0267 9495
Reposted fromAmericanlover Americanlover viastonerr stonerr
blamecoco
Zdjęcie użytkownika Fototeka Filmoteki Narodowej. Krystyna Sienkiewicz i Danuta Szaflarska w filmie Jerzego Zarzyckiego "To jest twój nowy syn" (1967) (via Fototeka Filmoteki Narodowej)
Reposted fromciarka ciarka
blamecoco
Zdjęcie użytkownika Fototeka Filmoteki Narodowej. Krystyna Sienkiewicz i Danuta Szaflarska w filmie Jerzego Zarzyckiego "To jest twój nowy syn" (1967) (via Fototeka Filmoteki Narodowej)
Reposted fromciarka ciarka
blamecoco
1278 cc9d 500
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
blamecoco
0974 3e5b
blamecoco
blamecoco
7556 c11d 500
Reposted fromjustyha justyha viairmelin irmelin
blamecoco
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viairmelin irmelin
blamecoco
1556 c808
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
blamecoco
3858 9117
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
blamecoco
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
blamecoco
Reposted fromjasminum jasminum viairmelin irmelin
blamecoco
9012 a554
Reposted fromanielewska anielewska viairmelin irmelin
blamecoco
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
blamecoco
5032 388b
Reposted fromfelicka felicka viairmelin irmelin
blamecoco
6875 296b
Reposted fromfantom fantom viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl